NABÓR NA STANOWISKO MAGAZYNIERA

Ośrodek Kultury w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik gospodarczy – magazynier

Data ogłoszenia oferty: 06.04.2017 r.

 

Opis stanowiska:

1. Miejsce pracy: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14

2. Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy: umowa o pracę, 1 etat

3. Liczba etatów – 1

4. Zatrudnienie – od 01.05.2017 r.

5. Określenie stanowiska: Pracownik gospodarczy – magazynier

 

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie minimum zawodowe

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy

6. Prawo jazdy – kat. B

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie na podobnym stanowisku

2. Uczciwość, dyspozycyjność

3. Kultura osobista, komunikatywność

4. Znajomość obsługi komputera

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy

2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych

3. Dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie ich w stanie niepogorszonym

4. Przyjmowanie towarów do magazynu

5. Wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych

6. Rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczenie ich

   przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą

7. Kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym, rozliczanie się z powierzonego

   majątku na podstawie inwentaryzacji

8. Pomoc przy obsłudze imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu

 

Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy

3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

     skarbowe

5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie ww. stanowiska

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z

     dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”

7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 lub pocztą na podany adres lub drogą elektroniczną na adres: praca@ok-swarzedz.pl w terminie do 21.04.2017 r.

 

Uwagi końcowe:

1. Dostarczone dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane analizie

2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w

   ogłoszeniu

3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

4. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru zostaną zniszczone

5. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny