NABÓR NA STANOWISKO TECHNIKA

Dyrektor Ośrodka Kultury w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz

ogłasza nabór na stanowisko:  Technik

Data ogłoszenia oferty: 10.12.2018 r.

Opis stanowiska:

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14
 2. Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy: umowa o pracę, 1 etat
 3. Zatrudnienie – od 01.01.2019 r.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie
 2. Prawo jazdy – kat. B
 3. Umiejętność obsługi sprzętu audio-video (obsługa aparatury nagłośnieniowej i audiowizualnej itp.)

Wymagania dodatkowe:

 1. Uczciwość, dyspozycyjność
 2. Kultura osobista, komunikatywność
 3. Znajomość obsługi komputera

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy
 2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych
 3. Dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie ich w stanie

niepogorszonym

 1. Obsługa imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu (dotyczy również

weekendów i dni wolnych od pracy)

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy
 3. Prosimy o zamieszczenie klauzuli:“

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14

moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z

ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych  osobowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz.

922 ze zm.) Przyjmuję do wiadomości, że padanie danych osobowych jest dobrowolne

i  przysługuje mi prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania.”

 1. Administratorem danych jest Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14. Dane przetwarzane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji do czasu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody (adres: osrodekkultury@swarzedz.pl) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne
 2. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 lub pocztą na podany adres lub drogą elektroniczną na adres:
praca@ok-swarzedz.pl w terminie do 28.12.2018 r.

 

Uwagi końcowe:

 1. Dostarczone dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane analizie
 2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania

formalne określone w ogłoszeniu

 1. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy

kwalifikacyjnej

 1. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru zostaną

zniszczone

 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny