NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Ośrodka Kultury w Swarzędzu

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownik Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki

 

 1.  Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane z dziedziny kulturoznawstwa
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • Mile widziane doświadczenie pracy w instytucji kultury
 • Znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury
 • Znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury, przepisów prawa w zakresie muzealnictwa, Prawa Pracy, ustawy o zamówieniach publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych
 • Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, doskonała umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność strategicznego myślenia oraz formułowania i wdrażania strategii oraz celów
 • Znajomość zagadnień finansowo – ekonomicznych
 1. Charakterystyka pracy:
 • Zarządzanie Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki
 • Planowanie i rozliczanie prac realizowanych w Centrum
 • Organizacja wystaw (w tym sporządzanie scenariuszy, projektów z nimi związanych i ich rozliczanie)
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci oraz osób dorosłych i innych imprez związanych z profilem działania Centrum
 • Występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących ekspozycjach oraz o tematach z zakresu Centrum
 • Popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Centrum
 • Nadzór administracyjno – finansowy nad Centrum
 1. Warunki pracy:
 • Rodzaj umowy – umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat
 • Miejsce pracy – Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki w Swarzędzu
 • Godziny pracy- zgodnie z harmonogramem
 1.     Oferujemy:
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • Stabilne zatrudnienie
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • Pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność
 • Mile widziane referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz lub przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: osrodekkultury@swarzedz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2017 r.  z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Kierownik Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.