Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Ośrodek Kultury w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Nie wszystkie elementy graficzne posiadają tekst alternatywny w postaci atrybutu „alt”
 • • Strona zawiera część dokumentów PDF niedostępnych cyfrowo.
 • • Multimedia (wideo, audio) nie posiadają rozszerzonych napisów/transkrypcji/audiodeskrypcji.
 • • Część odnośników otwierana jest w nowej stronie lub zakładce przeglądarki.

Wyłączenia

 • • Multimedia (wideo, audio) opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Filip Przepióra.
 • E-mail: dostepnosc@ok-swarzedz.pl
 • Telefon: 616510219

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
 • Adres: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
 • E-mail: burmistrz@swarzedz.pl
 • Telefon: 616512222

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Wejścia są z poziomu gruntu.

Miejsce Obsługi Interesanta znajduje się na piętrze. Do miejsca obsługi prowadzą schody. Brak dostępu dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – obsługa w pomieszczeniu na parterze.

Pozostała część budynku jest niedostępna dla wszystkich interesantów.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strona dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych na poziomie WCAG 2.0
 • Możliwość powiększenia tekstu strony
 • Możliwość zmiany kontrastu
 • Możliwość kontaktu z ośrodkiem poprzez komunikator Messenger

Inne informacje i oświadczenia

Nowe dokumenty przygotowywane będą zgodnie z dostępnością cyfrową. Dokumenty, które nie spełniają wymagań będą poprawiane w miarę możliwości.