Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Kultury w Swarzędzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Kultury, z siedzibą ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz, (dalej: Administrator);

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  1. adres e-mail: iod@ok.swarzedz.pl;
  2. adres: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, Inspektor Ochrony Danych, ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz;

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających w szczególności z treści:

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póz. zm.);
  2. Statut Ośrodka Kultury w Swarzędzu z dnia z dnia 29 sierpnia 2017 r. oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.

4. Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są i nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:

  1. do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a także do otrzymania kopii tych danych;
  2. do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem;
  3. w określonych okolicznościach – do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  4. w określonych okolicznościach – do zażądania umożliwienia przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.