REGULAMIN „VI SWARZĘDZKI BIEG WOŚP”

I. Organizator

 1. Organizatorem VI SWARZĘDZKIEGO BIEGU WOŚP jest Ośrodek Kultury w Swarzędzu z siedzibą przy: ul. Poznańska 14 (kod pocztowy: 62-020 Swarzędz).
 2. VI Swarzędzki Bieg WOŚP został objęty Honorowym Patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Pana Mariana Szkudlarka

II. Cel biegu = cel 29. Finału WOŚP

 1. Zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
 2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg WOŚP odbędzie się w formie wirtualnej – sam uczestnik zdecyduje o miejscu i trasie biegu.
 2. Przebiec lub przemaszerować dowolny dystans będzie można po odebraniu medalu oraz numeru startowego w okresie 25-30.01.2021.

IV. Zasady uczestnictwa

 1. W VI SWARZĘDZKIM BIEGU WOŚP mogą wziąć udział osoby, które do dnia biegu, tj. 31.01.2021 ukończyły 16. rok życia. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej jest wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
 3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników  niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

V. Zgłoszenia i opłata startowa

 1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane od 07.12.2020r. elektronicznie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie:     http://www.swarzedz.pl/bieg_wosp
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 stycznia 2021 roku.
 3. Limit uczestników Biegu WOŚP wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 4. Opłata startowa za udział w biegu jest całkowicie dobrowolna. Będzie można ja uiścić przy okazji odbioru pakietu startowego w Ośrodku Kultury w Swarzędzu w dniach    25-30.01.2021.
 5. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:
  a) Numer startowy wraz z grafikami
  b) Medal

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia tego biegu.
 2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w wiadomości mailowej zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników VI Swarzędzkiego Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.  Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 4. Organizator zapewnia opiekę przedmedyczną na trasie i mecie biegu.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.